Trung tâm xét nghiệm adn - DNA TESTINGS 0908664209

Bảo Hành Kết Quả

Trung tâm bảo hành kết quả trong thời gian 06 tháng. Nếu khách hàng có nhu cầu kiểm tra lại lần 2 tại trung tâm DNA TESTINGS hoặc đơn vị thứ hai thì khách hàng tự chịu phí xét nghiệm cho lần kiểm tra này. Nếu kết quả xét nghiệm lần hai sai khác với kết quả ban đầu thì trung tâm sẽ bồi hoàn gấp 10 lần phí xét nghiệm ( đối với dịch vụ HÀNH CHÍNH ) và bồi hoàn gấp 03 lần ( đối với dịch vụ DÂN SỰ ) mà quý khách đã đóng cho trung tâm.